im. Brata Alojzego Kosiby

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby z siedzibą w Wieliczce, ul. W. Pola 23, 32-020 Wieliczka

W Przedszkolu Samorządowym nr 5 został powołany inspektor danych osobowych Pan Jacek Krzyżaniak i ma Państwo prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@synergiaconsulting.pl, telefonu +48.500 610 605 . Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą, promocji działalności przedszkola oraz osiągnięć i umiejętności dzieci za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.

Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, takich jak:

podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

Posiadają Państwo prawo:

dostępu do treści swoich danych,

Żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe.

Żądania usunięcia danych, gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO.

Ograniczenia przetwarzania danych gdy:

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Nasze przedszkole realizuje projekt
„Wspomaganie szkół w rozwijaniu kompetencji kluczowych”
Chcemy, żeby nasi wychowankowie byli wrażliwi i samodzielni.
Pragniemy rozwijać w nich umiejętności:
• myślenie krytyczne
• praca zespołowa
• umiejętność porozumiewania się i negocjowania
• umiejętności analityczne
• kreatywność
• umiejętności międzykulturowe.
Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2018 w sprawie
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie każda osoba ma prawo do
dobrej jakości włączającego kształcenia, szkolenia się i uczenia przez całe życie
8 kompetencji kluczowych:
— kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
— kompetencje w zakresie wielojęzyczności
— kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i
inżynierii,
— kompetencje cyfrowe,
— kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się
— kompetencje obywatelskie,
— kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
— kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

licznik odwiedzin
Aktualności – archiwum
Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 5

im. Brata Alojzego Kosiby

ul. Wincentego Pola 23, Wieliczka


tel./faks: 12 294 91 68, tel.: 506 497 660

e-mail: dyrektor@przedszkole5.wieliczka.eu


BIP