im. Brata Alojzego Kosiby

W dniach 8 i 9 października wszystkie dzieci z naszego przedszkola biorą udział w ogólnopolskiej akcji

„ SPRINTEM DO MARATONU”

Organizujemy bieg po zdrowie, którego celem jest propagowanie postaw sprzyjających zdrowiu i aktywnemu spędzaniu czasu.

Ideą akcji jest wspólne przebiegnięcie przez przedszkolaków jak największej liczby kilometrów.

Starsze dzieci pobiegną na Arenie Wielickiej, młodsze na bieżni Kampusu Wielickiego.

Po ukończonych biegach przekażemy Państwu sprawozdanie z sumą przebiegniętych kilometrów.

Na bieżniach będą tylko nasze dzieci z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.

Prosimy w te dni o ubranie dzieci w wygodne stroje sportowe.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka obchodzimy w tym roku 18 września. Święto to zostało ustanowione przez Sejm RP w 2013 roku, aby podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci.

Inspiracją do tegorocznego projektu jest 13. cel Zrównoważonego Rozwoju: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom oraz 100. rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Kolejnym motywem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Przedszkolaka, jest aktualny problem zdrowia i związane z tym cele Zrównoważonego rozwoju: 3. cel: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt oraz  6. cel: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi. W nawiązaniu do celów chcemy odnieść się do Pandemii COVID – 19, która spowodowała ogromny kryzys zdrowotny i wpłynęła na codzienne życie naszych przedszkolaków. Wspólnie z dziećmi chcemy wyciągnąć wnioski  i nauczyć się lepiej dbać o nasze zdrowie.
Będzie okazja do radosnej zabawy i poznawania sposobów dbania o zdrowię i ochrony przyrody

Szanowni Rodzice
W związku sytuacją epidemiczną prosimy o jak najszybszą informację,
kto z Państwa planuje nie posyłać dziecka do przedszkola na stronę przedszkolak.w.domu@interia.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby z siedzibą w Wieliczce, ul. W. Pola 23, 32-020 Wieliczka

W Przedszkolu Samorządowym nr 5 został powołany inspektor danych osobowych Pan Jacek Krzyżaniak i ma Państwo prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@synergiaconsulting.pl, telefonu +48.500 610 605 . Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą, promocji działalności przedszkola oraz osiągnięć i umiejętności dzieci za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.

Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, takich jak:

podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

Posiadają Państwo prawo:

dostępu do treści swoich danych,

Żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe.

Żądania usunięcia danych, gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO.

Ograniczenia przetwarzania danych gdy:

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Nasze przedszkole realizuje projekt
„Wspomaganie szkół w rozwijaniu kompetencji kluczowych”
Chcemy, żeby nasi wychowankowie byli wrażliwi i samodzielni.
Pragniemy rozwijać w nich umiejętności:
• myślenie krytyczne
• praca zespołowa
• umiejętność porozumiewania się i negocjowania
• umiejętności analityczne
• kreatywność
• umiejętności międzykulturowe.
Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2018 w sprawie
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie każda osoba ma prawo do
dobrej jakości włączającego kształcenia, szkolenia się i uczenia przez całe życie
8 kompetencji kluczowych:
— kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
— kompetencje w zakresie wielojęzyczności
— kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i
inżynierii,
— kompetencje cyfrowe,
— kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się
— kompetencje obywatelskie,
— kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
— kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

licznik odwiedzin
Aktualności – archiwum
Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 5

im. Brata Alojzego Kosiby

ul. Wincentego Pola 23, Wieliczka


tel./faks: 12 294 91 68, tel.: 506 497 660

e-mail: dyrektor@przedszkole5.wieliczka.eu


BIP