im. Brata Alojzego Kosiby

Informacje o wynikach rekrutacji do przedszkola

20 kwietnia 2018 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia w przedszkolu potwierdzenia woli przyjęcia kandydata do przedszkola.

23 do 26 kwietnia 2018 r. – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola (niezłożenie pisemnego oświadczenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu). 9
27 kwietnia 2018 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola/listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Tryb odwoławczy:

1. W sytuacji, gdy kandydat nie został przyjęty do przedszkola obowiązuje następujący tryb odwoławczy:

( Tryb odwoławczy obowiązuje od dnia ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, czyli od 27 kwietnia 2018 roku )

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. ( Zgodnie z KPA do 27.04.2018 r do 4.05.2018 r.)
2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia.
3) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4) Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5) Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

licznik odwiedzin
Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 5

im. Brata Alojzego Kosiby

ul. Wincentego Pola 23, Wieliczka


tel./faks: 12 294 91 68, tel.: 506 497 660

e-mail: dyrektor@przedszkole5.wieliczka.eu


BIP