im. Brata Alojzego Kosiby

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są do podpisania potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola

do godziny 12.00  30 kwietnia 2019 r.

Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Tryb odwoławczy

W sytuacji, gdy kandydat nie został przyjęty do przedszkola obowiązuje następujący tryb odwoławczy:

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata;

2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia;

3) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

4) Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wterminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania;

5) Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

licznik odwiedzin
Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 5

im. Brata Alojzego Kosiby

ul. Wincentego Pola 23, Wieliczka


tel./faks: 12 294 91 68, tel.: 506 497 660

e-mail: dyrektor@przedszkole5.wieliczka.eu


BIP