im. Brata Alojzego Kosiby

Klauzula informacyjna związana z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby ul. W. Pola 23, 32-020 Wieliczka
2. W Przedszkolu samorządowym Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby został powołany inspektor danych osobowych Pan  Jacek Krzyżaniak i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail biuro@synergiaconsulting.pl, telefon 500-610-605.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1. realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem edukacji, działalnością wychowawczą i opiekuńczą,
2. promocji działalności przedszkola oraz osiągnięć i umiejętności wychowanków za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
6. Posiada Pani/Pan prawo:
1. dostępu do treści swoich danych,
2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3. żądania usunięcia danych, gdy:
dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
2. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
4. ograniczenia przetwarzania, gdy:
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016

licznik odwiedzin
Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 5

im. Brata Alojzego Kosiby

ul. Wincentego Pola 23, Wieliczka


tel./faks: 12 294 91 68, tel.: 506 497 660

e-mail: dyrektor@przedszkole5.wieliczka.eu


BIP